طرح آموزشی برای رشته های رزمی بویژه کاراته دو ( دای دو - جو کو ).
 

ایستادن ها

داچی : ایستادن

هی سو کو داچی : ایستادن معمولی

موسوبی داچی : ایستادن پنجه باز

هیکو داچی : ایستادن موازی

یوی داچی (فودو داچی):ایستادن آماده

گامائه داچی : ایستادن به صورت گارد

زنکوتسو داچی : ایستادن متمایل به جلو

کوکوتسو داچی : ایستادن متمایل به عقب

نکو آشی داچی : ایستادن پا گربه ای

سوری آشی داچی : ایستادن به صورت مرغ ماهیخوار

سانچین داچی : ایستادن به حالت ساعت شنی

کیبا داچی : ایستادن پا باز و نیمه نشسته

شی کو داچی : ایستادن به حالت کُشتی سومبو

اوچی داچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

کومیته داچی : ایستادن مبارزه ای

اعضای بدن

آتاما : سر

آشی : پا

آشیلس تن دون : مچ پا

آگو : چانه ( فک )

اِمپی : آرنج

اوده : ساعد ( بازو )

اوراکن :  پشت مشت

اوناکا : شکم

تای سوکو : تیغه داخلی پا

تتسوئی : تیغه دست در حالت مشت

شو تو : تیغه دست در حالت باز

تِه : دست

شوتی : سینه کف دست

کاتا ( کاتاها ) : کتف

سیکن : جلوی مشت

سوکوتو : تیغه خارجی پا

سونی : ساق پا

کاکاتو : پاشنه پا

کوایشیته : روی پا

نوایشیته : سینه پا

کوبی : گردن

کوچی : دهان

کوکن : مچ دست

نوکیته : نوک انگشتان

گانمِن : صورت

گوشی : کمر

مِه : چشم

میمی : گوش

واکی : زیر بغل

هانا : بینی

هارا : شکم

هایتو : تیغه داخلی دست

هیزا : زانو

یوبی : انگشت

ریو تو کن : بند دوم انگشت

کین : بیضه

احترامات

رِی : احترام

شی دونی رِِی : احترام به خدا

شومِنی رِی : احترام به رو به رو

شو شی نی رِی : احترام به داور وسط

سن سی رِی : احترام به استاد

سن پارنی (سن پاینی ) رِی : احترام به ارشد

اوتاکانی رِی : احترام به حریف به رو

اُس : تواضع ( لفظ احترام )

کمربندها

اوبی : کمربند

آیو : آبی

کای : زرد

میدوری : سبز

چا : قهوه ای

کورو : مشکی

جون شیدوئی : دان یک

شیدوئی : دان دو

شی هان دای : دان سه و چهار

شی هان : دان پنج

دای هیو شو شی هان : دان شش

اصلاحات داوری

آکا : قرمز

آکانی : باند قرمز

کاچ : برنده ( اعلام کردن کسی به عنوان برنده )

آکانی کاچ : باند قرمز برنده

فوکوشین :داور کنار

فوکوشین شی کو : احضار داوران کنار

کو کا : امتیاز اول

یو کو : امتیاز دوم

وازاری : نیم امتیاز کامل مسابقه

ایپون : یک امتیاز کامل

آوازاته : جمع امتیاز وازاری

شیرو : سفید

شیرونی : باند سفید

شیرونی کاچ : باند سفید برنده

ماته : قطع موقت مسابقه ( تمرین )

یامه : خاتمه مسابقه ( تمرین )

مایتا : اعلام تسلیم حریف

مونت پوزیشن : موقعیت تسلط بر حریف

شیای : مسابقه

شیای شوریو : وقت مسابقه تمام شده

شیم بان : داور

شین بان : هیئت تجدید نظر داوران

شمارش    /    اصطلاحات دای دو

ایچ : یک         /            گاتامه : نگهداشتن

نی : دو         /        مای : موافق ( جلو )

سان : سه          /     گیاکو : مخالف ( عقب )

شی : چهار    /      ماکسو : چشمها بسته

گو : پنج     /      ماکسو یامه : چشمها باز

روکو : شش  /  ماکی وارا : وسیله ضربه زدن

شی چی : هفت / مواته : برگشت 180 درجه

ها چی : هشت   /      کیای : فریاد

کیو :  نه       /       کیاراته : اعلام کیای

جیو : ده        /      که آگه : بالارونده

هاکو : صد   /    کوهان : مبتدی

سن : هزار    /    کای : همبستگی

مان : ده هزار  /    فایتو : جنگ

کی هونو کاتا : تکنیکهای زنجیره ای

اریگادو گزایماشتا : تشکر کردن

اسکوات : نشست و برخواست

آگورا : نشستن به حالت چهار زانو

اوچی : از داخل به خارج

اوچی داچی : شاگردان ثابت هُونبو

اورا : چرخش 180 درجه

اورا سیزا : نشستن به پشت

اروشی : ضربه از بالا به پایین

اشیرو : عقب

اوکه : دفاع

اونگایشماس : خواهش می کنم

ایبوکی : یک نوع تنفس

ایبوکی سان : تنفس سه شماره ای

ایپون کومیته : مبارزه تک ضربه ای

بارای : رد کردن

تاته : بلند شدن

تاته می : تشک ( مکان مسابقه یا تمرین )

تمشی وارای : شکستن اجسام سخت

توبی : پرشی ( پرنده )

توری : حمله کننده

جوکوچو : استاد اعظم

جوگای : ایستادن سر جای خود

جیکان : وقت نگه دار

جیو : آزاد

جیو جی : ضربدری

جیو کومیته : مبارزه آزاد

چوگوشی : ایستادن مسلط

چیگامی : چنگ زدن و گرفتن حریف

جودان : بالا ( سر )

چودان : وسط ( بدن )

گدان : پایین

دای دو : راه بزرگ

دو : روش         /         دو جو : باشگاه

هیگی : عکس العمل

دو زو : بفرمائید

یوکوری : آهسته

ذن : تمرکز       /         ریو : سبک

یاسوکو ایپون کومیته :تک ضربه با گارد آزاد

زوت سوکو : ضربه با سر به حریف

ساگاری : عقب کشی

سان کاکو : تکنیک پا

سایو : پهلو       /         یونجوگو : 45 درجه

سمبون کومیته : مبارزه سه قدمی

سوتو : از خارج به داخل

سوجی : جارو کردن

شوتی اوشی : هل دادن حریف با کف دست

شوره : سریعتر و قویتر

شی بی جو : نماینده

شی تا : از پایین به بالا

شین : حقیقت     /      یازومه : راحت

هانتای : عوض کردن گارد

کارا : خالی          /      ته : دست

کاراته : دست خالی

کاراته دو : روش استفاده از دست خالی

کومی وازا : درگیری نزدیک

موتونوایچی : برگردید سر جایتان

موکوری : بدون شمارش

میگی : راست       /         هیداری : چپ

نوری : برگشت به حالت اول

مای که آگه : لگد مستقیم بالارونده

مواته کوداسای : تعویض حریف تمرینی

شین تای شیسو : جمع قد و وزن

شین کوکیو : یک نوع تنفس

کی کِن : غیبت کردن حریف

کی کو : مجموع نوک انگشتان

کی کومه : نفوذ

کیمه : نشان دادن ضربات بدون تماس

کیو : کلاس زیر کمربند مشکی

کیهون : تکنیک

ضربات دست

پانچ : ضربه با دست

جاپو : مشت مستقیم به جلو

هوکو : مشت دورانی از بغل

آپو : مشت از پایین به بالا

هیجی : ضربه با آرنج

سوکی : ضربه مستقیم دست

ضربات پا

کیک : ضربه با پا

گری : لگد

کین گری : لگد به بیضه

سونی گری : لگد با ساق پا

مواشی گری : لگد دورانی از جلو

هیزا گری : لگد با زانو

مای گری : لگد مستقیم به جلو

یوکو گری : لگد از پهلو

اوشیرو گری : لگد مستقیم به پشت

اشیرو مواشی گری : لگد دورانی از پشت

اوچی مواشی گری : لگد دورانی از داخل به خارج

سوتو مواشی گری : لگد دورانی از خارج به داخل

کاکاتو گری : لگد با پاشنه پا

کانستسو گری : لگد به مفصل پا

تکنیک های پرتابی

ناگاوازا : تکنیکهای پرتاب

کوبی ناگه : پرتاب با گرفتن گردن

اوچی گاری : پرتاب از داخل به خارج

سوتو گاری : پرتاب از خارج به داخل

کوچی گاری : پرتاب با خارج پا

آشی بارای :درو کردن پا

یوکو اُتوشی : پرتاب معلقی از پهلو به وسیله پا

کاتا گوروما : پرتاب با چرخاندن روی کتف

اوکی اوتوشی : پرتاب معلقی از بغل

اشیرو گوشی : پرتاب از پشت

اوکی گوشی : پرتاب با گرفتن پا

توموی ناگه : پرتاب به پشت با مایگری

سی اوئی ناگه : پرتاب بدون گرفتن دست

ایپون سی اوئی ناگه : پرتاب با گرفتن یک دست

تکنیک های خفه کردن

شیمه وازا ( جیمه ) : تکنیک های خفه کردن

جیو جی جیمه : خفه کردن ضربدری

کاتاها جیمه:خفه کردن با قفل کردن کتف

هاداکا جیمه : خفه کردن بدون استفاده از گی (لباس)

اوکوری اری جیمه : خفه کردن با استفاده از گی ( لباس )

اوکوری اری جیو جی جیمه : خفه کردن ضربدری با استفاده از گی ( لباس )

ریوتو جیمه : خفه کردن با بند دوم انگشت

سان کاکو جیمه : خفه کردن به وسیله پا

تکنیک های شکستن مفاصل

کانستسو وازا : تکنیک های شکستن مفاصل

اوده هیشگی جیو جی گاتامه : قفل کردن بازو به صورت ضربدری

اوده هیشگی واکی گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله زیر بغل

اوده هیشگی اوده گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله بازو

اوده هیشگی هارا گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله شکم

اوده هیشگی هیزا گاتامه : قفل کردن بازو بوسیله زانو

آشیلس تن دون گاتامه : قفل کردن مچ پا

اوده گارامی : قفل کردن با زاویه بازو

هیزا هیشگی هیزا گاتامه : قفل کردن زانو بوسیله زانو

هیزا جیو جی گاتامه : قفل کردن ضربدری زانو

اُفت ها

اُکیمه : اُفت

مای اُکیمه : اُفت از جلو

اُشیرو اُکیمه : اُفت عقب

میگی اُکیمه : اُفت راست

هیداری اُکیمه : اُفت چپ

ماوارا اُکیمه : غلتیدن و اُفت

ماوارا : غلتیدن

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 13:59  توسط حسن نوروزی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به همه عزیزانی که از این وبلاگ دیدن می نمایند سلام و خوش آمد می گویم ، این وبلاگ توسط دای دو کاران اسلامشهری راه اندازی شده لازم است که بگوییم این وبلاگ با هدف ترویج و آموزش رشته کاراته و صرفا سبک دو ( دای دو - جو کو ) می باشد. به همین خاطر از همه علاقه مندان به این رشته و برای پیوستن در این رشته به گرمی استقبال می نمایم .
از علاقمندان به این رشته دعوت می کنم که با ما تماس بگیرند :
شماره های تماس : 09124586849-09125449811-09355063355

رشته ي رزمي متعلق به کشور ژاپن مي باشد

بنيانگذار سبک در جهان: پروفسور آزوما ملقب به تانک

بنيانگذار سبک در ايران: جوکوچو مجيد باغدارنيا

مربی و داور رسمی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران سن سی سید کاظم میراحمدی

تاريخ رسميت يافتن سبک در جهان 1981 و در ايران 1375 مي باشد

لازم به ذکر است که مرکزیت جهانی سبک در حال حاضر ایران میباشد.

آدرس باشگاه مرکزی در اسلامشهر :

اسلامشهر - خیابان ایرانشهر(باغ نرده) - انتهای خیابان - باشگاه فرهنگی ورزشی آپرین


همه روزه از ساعت 19 الی 21


پیوندهای روزانه
آرشیو وبلاگ
مطالب گذشته وبلاگ
اطلاعات عمومي درباره کاراته
کالري موجود در مواد خوراکي
جدول کالری
ارتباط مچ درد با رايانه
مچ و مچ درد
گردن و گردن درد
گود کردن عضلات شکم
چگونه شکمی با فرم مناسب داشته باشیم ؟ ( قسمت اول )
تاریخچه پیدایش کاراته در جهان
کیای فراتر از اجرا تكنيك
کیای فراتر از اجرا تكنيك
يك مربي ايده آل كيست؟
قهرمان يا پهلوان
تنفس در تمرینات کاراته
تمرين سخت , مبارزه آسان
انسان و دفاع شخصی
تأ ثیر ورزش بر کار اندامها
جزوه کامل اصلاحات مورد استفاده در دای دو
گالری عکس وبلاگ
آموزش ضربات دست و پا برای مبارزات آزاد
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم دی ۱۳۹۲
هفته سوم بهمن ۱۳۸۹
هفته سوم اسفند ۱۳۸۸
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته اوّل آبان ۱۳۸۸
هفته دوم مهر ۱۳۸۸
هفته دوم تیر ۱۳۸۸
هفته چهارم فروردین ۱۳۸۸
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۷
هفته سوم اسفند ۱۳۸۷
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۷
هفته اوّل دی ۱۳۸۷
هفته اوّل آذر ۱۳۸۷
هفته چهارم آبان ۱۳۸۷
هفته سوم مرداد ۱۳۸۷
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۷
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۷
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۸۷
هفته اوّل فروردین ۱۳۸۷
هفته دوم بهمن ۱۳۸۶
هفته اوّل بهمن ۱۳۸۶
هفته دوم آذر ۱۳۸۶
هفته دوم مهر ۱۳۸۶
هفته دوم شهریور ۱۳۸۶
هفته چهارم آبان ۱۳۸۵
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۵
آرشیو موضوعی
نکات تخصصی در مورد ورزش
اطلاعات عمومی ورزش
اخبار ورزشی
درمورد کاراته سبکهای کنترلی
درمورد ورزشهای رزمی
درمورد کاراته سبکهای آزاد
درمورد دای دو شهرستان اسلامشهر
نکات تخصصی در مورد آسیبهای ورزشی
مطالب آموزشی
عمومی
پیوندها
سایت رسمی بنیانگذار کاراته سبک دو ( دای دو - جو کو )
وبلاگ شخصي جوكوچو مجيد باغدارنيا رئيس سبك كاراته دو (داي دو - جوكو) در جهان
گالری عکس
تیم رزمی ونمایشی خیبر اسلامشهر
وبلاگ کوهنوردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
وبلاگ گروهي داي دو كاران شهر اسلامشهر
سایت برنامه فنون شرقی
وبلاگ هیئت رزمندگان و بسیجیان پایگاه والفجر و مسجد فاطمیه(س) اسلامشهر
آدرس وبلاگها و سایتهای مختلف
کونگ فو توآ
هیئت کاراته دو گناباد
سازمان سبکهای آزاد استان ایلام
سایت سن سی احمدی(داي دو )
کان ذن ریو کاراته
سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي
فدراسیون های ورزشی
سایت دولت کشور ایران
وبلاگ برو بچه های دانشگاه خواجه نصیر
سایت هیئت کاراته استان تهران
سایت جامع برای فوتبال دوستان
دکتر عباسی (آموزش نحوه پیشگیری بیماری دیابت)
راه کاراته ( سن سی سپهر ) کیوکوشین کاراته استان سمنان
کان ذن ریو کاراته نوشهر(میلاد یاری)
وبلاگ کیوکوشین ماتسویی استان کرمانشاه
وبلاگ سن سی میراحمدی
وبلاگ همکلاسی- دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وبلاگ شخصی سن سی مژگان قرامحمدی نایب رئیس بانوان
فوتبال برتر(بروز ترین اخبار دنیای فوتبال)
صفحه اختصاصی دوستان تیم رزمی و نمایشی خیبر
صفحه اختصاصی آموزش ضربات دست و پا
صفحه اختصاصی گالری عکس دای دو اسلامشهر
۩۞۩ عاشقانه ترین 7 فیلم تاریخ ۩۞۩
صفحه اختصاصی براي زندگينامه پروفسور تاكاشي آزوما
صفحه اختصاصی براي زندگينامه جوكوچو مجيد باغدارنيا
صفحه اختصاصی براي زندگينامه سن سي سيدكاظم مير احمدي
دانلود نرم افزارهای کاربردی
پايگاه امام جواد(ع) ويژه ورزشكاران اسلامشهر
وبلاگ انجمن ورزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
وبلاگ هيئت حضرت علي بن موسي الرضا(ع) ((ورزشكاران اسلامشهر))
***اخبار کاراته***
سایت فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
دای دو جوکو کاراته فارس
کاراته دو.دای.دو.جوکو اسفراین
اشکنان آنلاین
آموزشگاه فناوری اطلاعات و کامپیوتر باران علوم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM